Prace projektowe

 • Procedowanie wniosku o DŚU,
 • Opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego mapy do celów projektowych,
 • Opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego Projektu robót geologicznych (PRG),
 • Procedowanie wniosku o zatwierdzenie PRG
 • Przeprowadzenie Posiedzenia Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI),

 • Przeprowadzenie Posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI),

 • Opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów umożliwiających złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU),

 • Złożenie wniosku o DŚU,

 • Uzgadnianie rozwiązań projektowych z Zamawiającym,
 • Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla mieszkańców i zainteresowanych stron,
 • Aktualizacja dokumentacji projektowej. Wprowadzanie zasadnych i możliwych wniosków i uwag zgłoszonych w wyniku przeprowadzonych spotkań,
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom i postulatom zgłaszanym przez mieszkańców i jednostki samorządowe opracowanie dodatkowego wariantu inwestycji,
 • Uzgadnianie rozwiązań projektowych przez Zamawiającego z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie,
 • Opracowanie opracowań geotechnicznych
 • Opracowanie wariantów przebiegu wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego

 • Prowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza na terenie inwestycji oraz w zakresie jej oddziaływania na środowisko.

 • Wykonanie pomiarów ruchu i przystąpienie do opracowanie dokumentacji pn. Analiza i Prognoza Ruchu.