Rozbudowa węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu A4 i DK7

/ DATA PODPISANIA UMOWY:

16.03.2021r.

1 573 170,00 zł

/ WARTOŚĆ UMOWY:
/ PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA UMOWY:

kwiecień 2027r.

/ NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu A4 i DK7

wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o., Mosty Kraków S.A. oraz MP Infra Sp. z o.o. opracuje kompleksową dokumentację projektową dla zadania pn.: „Rozbudowa węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu A4 i DK7” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego, w tym wykona materiały do wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), uzyska wymaganą prawem ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i/lub skuteczne zgłoszenia robót budowlanych i/lub inne decyzje oraz wykonana czynności i opracuje dokumentacje związane z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID.

 

Informacje ogólne:

Zamówienie obejmuje w szczególności:

A. Wykonanie:

 • Opracowania geodezyjno-kartograficzne,
 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej – STEŚ-R,
 • Opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem jej ostateczności oraz ew. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji DŚU i decyzji ZRID,
 • Opracowania geotechniczne, geologiczne, ewuntualnie hydrogeologiczne,
 • Wielobranżowy projekt budowlany (PB) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi (w tym o pozwoleniu wodnoprawnym),
 • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, ewentualnie: pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, wraz z ich uzyskaniem,
 • Projekty wykonawcze (PW) dla każdej z branż,
 • Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, kosztorys ofertowych,
 • Kosztorys inwestorski (KI),

B. Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

C. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

 

Cele projektu:

 • Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe, łącznicach i DK7, poprzez m.in. zwiększenie przepustowości na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w stronę Zakopanego.
 • Poprawa płynności przejazdu i bezpieczeństwa na ważnym dla ruchu tranzytowego, turystycznego i lokalnego odcinku Zakopianki.
 • Kompleksowe rozwiązane rozprowadzenie ruchu, kumulującego się przed wyjazdem z Krakowa w kierunku na Chyżne
 

Lokalizacja inwestycji:

województwo małopolskie, powiat krakowski, Miasto Kraków, nr drogi A4 i DK7

 

Bezpośrednie korzyści wynikające z planowanej inwestycji to:

 • Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy tranzytowego jak i ruchu lokalnego na wyjeździe z Krakowa na Podhale, w kierunku Rzeszowa oraz w kierunku centrum Krakowa
 • Skrócenie czasu podróży,
 • Zapewnienie komfortu jazdy,
 • Poprawa ogólnych standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego,
 • Dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego układu kołowego,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu,
 • Zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa warunków środowiskowych w korytarzach transportowych